Адабиёти таълимӣ

  

Адабиёти таълимӣ

Рӯйхати адабиёт: 

1.     Афсаҳов Ҳ., Қаҳоров Ҳ. Хат ва пайдоиши он. – Душанбе, 1979.

2.     Бозидов Н. Пайвандакҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик. - Душанбе, 1985.

3.     Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Қ.1.- Душанбе, 1985.

4.     Ғаффоров Р. Нависанда ва забон. - Душанбе, 1977.

5.     Ғаффоров Р., Ҳошимов С., Камолиддинов Б. Услубшиносӣ.- Душанбе, 1995

6.     Ғафуров Б. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. Китоби якум.- Душанбе: Ирфон, 1983.

7.     Диловаров М., Қурбонов С. Ҳуҷҷатнигорӣ. - Душанбе, 2014.

8.     Забон ва худшиносии миллӣ.- Душанбе, 2007.

9.     Забони тоҷикӣ дар мабнои мубоҳисаҳо.- Душанбе, 2007.

10. Зеҳнӣ Т. Санъати сухан.- Душанбе, 1992.

11. Исмоилов И. Зарф дар забони адабии ҳозираи тоҷик.- Душанбе, 1971.

12. Кабиров Ш., Анварӣ С. Забони тоҷикӣ (барои ихтисосҳои ғайрифилологӣ).- Душанбе, 2015.

13. Қосимова М. Н., Камолиддинов Б. Маҷмӯи машқҳои синтаксиси ҷумлаҳои мураккаби забони тоҷикӣ. - Душанбе,1981.

14. Маҷидов Ҳ. Фразеологияи забони адабии ҳозираи тоҷик. - Душанбе, 1983.

15. Маҷидов Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик. Ҷ. 1. Луғатшиносӣ. - Душанбе, 2007.

16. Маъсумӣ Н. Асарҳои мунтахаб.Забоншиносӣ.- Душанбе, 1988

17. Маъсумӣ Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик. - Сталинобод, 1959.

18. Мирбобоев А. Муқаддимаи филологияи эронӣ.- Душанбе, 2015.

19. Мирзоев А. Масъалаҳои ибора дар забони тоҷикӣ. - Душанбе, 2002.

20. Муҳаммадиев М. Синонимҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик (ҳиссаҳои номии нутқ). - Душанбе, 1962.

21. Муҳаммадиев М. Луғати мухтасари синонимҳои забони тоҷикӣ - Душанбе, 1975.

22. 22.Назарзода С. Истилоҳоти забони тоҷикӣ: таърих, гароиш ва дурнамо. - Душанбе, 2013.

23. Ниёзӣ Ш. Исму сифат дар забони тоҷикӣ. - Сталинобод, 1954.

24. Неменова Р. Л. Предлоги в таджикском языке. Очерки по грамматике таджикского языка. Вып. 6. - Сталинобод, 1955.

25. Рустамов Ш. Мушкилоти синтаксис. - Душанбе, 1988.

26. Рустамов Ш. Калимасозии исм дар забони адабии тоҷик - Душанбе, 1971.

27. Реформатский А. А. Введение в языкознание.- М., 1967.

28. Саидов Р., Аюбӣ Н. Забони адабии тоҷик. Қ. 1. -Душанбе, 2008.

29. Сангов Қ. Таълими лексикаи забони тоҷикӣ дар синфҳои 5-6. - Душанбе, 1981.

30. Сиёев Б. Таърихи ҷонишинҳо. - Душанбе, 1985.

31. Саймуддинов Д. Бархе аз вожаҳои куҳан дар гӯйишҳои тоҷикӣ. // Номаи пажӯҳишгоҳ (Маҷмӯи мақолот) - Душанбе, 2002, №2. С. 5-20.

32. Саймуддинов Д. Вожашиносии забони форсии миёна. - Душанбе, 2001.

33. Сомониён ва эҳёи тамаддуни форсӣ-тоҷикӣ.- Душанбе, 1998.

34. Талбакова Ҳ. Луғати антонимҳои забони адабии тоҷик. - Душанбе, 2000.

35. Тоҷиев Д. Осори мунтахаб.- Душанбе, 2005.

36. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ. 1,2. - М., 1969.

37. Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ.- Душанбе, 2013.

38. Фозилов М. Фарҳанги ибораҳои рехта. Ҷ. 1-2. - Душанбе, 1963-1964.

39. Халилов А. Ҳиссачаҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик. Душанбе, 1975.

40. Хаскашев Т. Фонетикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Қ.1.- Душанбе, 1983.

41. Хоҷаев Д. Афкори забоншиносии тоҷик дар асрҳои X-XVI.- Душанбе, 2014.

42. Хоҷаев Д. Андешаҳои Насируддини Тӯсӣ дар бораи маъноҳои калима. Дар кит.: Хоҷаев Д. Гуфтори наку куҳан нагардад. - Душанбе, 2011.

43. Хоҷаев Д., Кабиров Ш. Наҳв ва аломатгузорӣ.- Душанбе, 2012.

44. Ҳаждаҳ мақола. Таърихи ташаккули забони тоҷикӣ аз назари олимони Шарқу Ғарб.- Хуҷанд, 2008.

45. Ҳасани Ёрзод. Дастури санаднигорӣ. Зери назари академик Муҳаммадҷон Шакурӣ. - Душанбе, 2000.

46. Шукуров М. Назаре ба таҳаввулоти принсипҳои истилоҳсозии тоҷикӣ // Ахбори АФ РСС Тоҷикистон. Серияи шарқшиносӣ, таърих, филология, 1991, №4. -С. 3-10.

47. Шукуров М. Ҳар сухан ҷою ҳар нукта мақоме дорад.- Душанбе, 1985. 

Рӯйхати маъхазҳо: 

1.      Президенти Чумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати давлатӣ дар бораи забон. – Душанбе, 2011.

2.      Абӯали Сино. Махориҷ-ул-ҳуруф. Осори мунтахаб. Ҷ. 2.- Душанбе, 1983.

3.      Муҳаммад Ғиёсиддин. Ғиёс-ул-луғот. Ҷ.1.- Душанбе, 1987.

4.      Муҳаммад Ғиёсиддин. Ғиёс-ул-луғот. Ҷ.2.- Душанбе, 1988.

5.      Муҳаммад Ғазолӣ. Насиҳат-ул-мулук.- Душанбе, 2011.

6.      Хоҷа Ҳасани Нисорӣ. Чаҳор гулзор: гули панҷуми гулзори якум. – Душанбе, 1998.

7.      Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Калила ва Димна. – Душанбе, 1989.

8.      Шамси Қайси Розӣ. Ал-муъҷам. – Душанбе, 1991.